محاسبه حجم فولدر در SSH

برای محاسبه حجم پوشه یک پوشه با تمام محتوای آن از دستور du استفاده می کنیم.
برای مثال برای محاسبه حجم پوشه /root از دستور زیر استفاده می کنیم

root@talahost [/]# du -sh ./
۲۲۱M ./

برای نمایش حجم محتوای پوشه بصورت مرتب شده بر اساس حجم از پارامتر | sort -h پس از du -sh استفاده کنید.
برای نمونه :

root@talahost [/]# du -sh ./* | sort -h

۴٫۰K ./configuration.php
۴٫۰K ./index.php
۴٫۰K ./tmp
۲۰K ./logs
۲۴K ./cli
۵۶K ./includes
۱٫۱M ./language
۱٫۵M ./cache
۴٫۸M ./libraries
۷٫۷M ./templates
۸٫۴M ./modules
۱۶M ./plugins
۱۷M ./components
۱۹M ./administrator
۳۸M ./media
۴۷M ./t3
۶۴M ./images


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=84
برچسب ها :

, , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدژانویه 2nd, 2014 19:18. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">