آموزش کدگذاری web.config برای امنیت بیشتر

برای امنیت بیشتر اطلاعات وبسایت بهتر است اطلاعات مربوط به connection string را در web.config کدگذاری کنید.

برای کدگذاری از برنامه aspnet_regiis.exe که در مسیر C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 است استفاده می کنیم.

ابتدا cmd را باز کنید، به مسیر C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 بروید و دستور زیر را اجرا کنید :

aspnet_regiis -pef connectionStrings “C:\HostingSpaces\talahost\talahost.ir\wwwroot”

با دستور بالا، بخش connectionStrings در فایل web.config موجود در پوشه C:\HostingSpaces\talahost\talahost.ir\wwwroot کدگذاری می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن، پیغام زیر دریافت می شود:

Encrypting configuration section…
Succeeded!


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=103
برچسب ها :

, , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدفوریه 23rd, 2014 19:58. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">