تغییر timezone سرور لینوکس با ssh

برای تغییر منطقه زمانی سرور لینوکس از طریق خط فرمان (command line) یا شِل، بصورت زیر اقدام کنید:
ابتدا با اجرای دستور زیر time zone های موجود را ببینید :

 

خروجی دستور بالا، چیزی مشابه زیر خواهد بود:

Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US Zulu

برای تغییر time zone باید فایل /etc/localtime را حذف کنید و یکی از فایل های فوق را جایگزین آن کنید

 

با اجرای دو دستور فوق، time zone (منطقه زمانی) به ایران (تهران) تغییر داده میشود.

برای به روز رسانی (sync) یا همزمان کردن ساعت سرور از ntp استفاده میکنیم. برای نصب ntp دستور زیر را اجرا کنید

 

پس از نصب ntp ، برای به روز رسانی (sync) تاریخ و زمان (اگر ساعت عقب یا جلو است)، دستور زیر را اجرا کنید:

توجه داشته باشید برای اجرا شدن دستور فوق باید خروجی پورت ۱۲۳ باز باشد در غیر اینصورت ممکن است با خطای زیر مواجه شوید:


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=201
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدآگوست 4th, 2016 14:29. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">