تغییر timezone سرور لینوکس با ssh

برای تغییر منطقه زمانی سرور لینوکس از طریق خط فرمان (command line) یا شِل، بصورت زیر اقدام کنید:
ابتدا با اجرای دستور زیر time zone های موجود را ببینید :

 

خروجی دستور بالا، چیزی مشابه زیر خواهد بود:

Africa Atlantic Chile Eire GB GMT+0 Indian Japan MST Pacific PRC Singapore UTC
America Australia CST6CDT EST GB-Eire Greenwich Iran Kwajalein MST7MDT Poland PST8PDT Turkey WET
Antarctica Brazil Cuba EST5EDT GMT Hongkong iso3166.tab Libya Navajo Portugal right UCT W-SU
Arctic Canada EET Etc GMT0 HST Israel MET NZ posix ROC Universal zone.tab
Asia CET Egypt Europe GMT-0 Iceland Jamaica Mexico NZ-CHAT posixrules ROK US Zulu

برای تغییر time zone باید فایل /etc/localtime را حذف کنید و یکی از فایل های فوق را جایگزین آن کنید

 

با اجرای دو دستور فوق، time zone (منطقه زمانی) به ایران (تهران) تغییر داده میشود.

برای به روز رسانی (sync) تاریخ و زمان (اگر ساعت عقب یا جلو است)، دستور زیر را اجرا کنید:

 

اگر دستور فوق کار نکرد میتوانید ntp را نصب کنید و مجدد دستور بالا را اجرا کنید

 


لینک کوتاه مطلب : https://blog.talahost.com/?p=201
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
مطلب مورد نظر ارسال شدمرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵ ۱۴:۲۹. شما می توانید جواب های ارسال شده به این مطلب را از طریق RSS 2.0. پی گیری کنید ،همچنین می توانیدجواب بدهید، یا این مطلب رادنبال کنید.

گذاشتن پاسخ

(Ctrl+Enter)

XHTML:می توانید از این تگ ها استفاده کنید<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">