محاسبه حجم فولدر در SSH

برای محاسبه حجم پوشه یک پوشه با تمام محتوای آن از دستور du استفاده می کنیم. برای مثال برای محاسبه حجم پوشه /root از دستور زیر استفاده می کنیم root@talahost …