نمایش مطالب با برچسب حجم پوشه ssh

محاسبه حجم فولدر در SSH

برای محاسبه حجم پوشه یک پوشه با تمام محتوای آن از دستور du استفاده می کنیم.
برای مثال برای محاسبه حجم پوشه /root از دستور زیر استفاده می کنیم

root@talahost [/]# du -sh ./
۲۲۱M ./

برای نمایش حجم محتوای پوشه بصورت مرتب شده بر اساس حجم از پارامتر | sort -h پس از du -sh استفاده کنید.
برای نمونه :

root@talahost [/]# du -sh ./* | sort -h

۴٫۰K ./configuration.php
۴٫۰K ./index.php
۴٫۰K ./tmp
۲۰K ./logs
۲۴K ./cli
۵۶K ./includes
۱٫۱M ./language
۱٫۵M ./cache
۴٫۸M ./libraries
۷٫۷M ./templates
۸٫۴M ./modules
۱۶M ./plugins
۱۷M ./components
۱۹M ./administrator
۳۸M ./media
۴۷M ./t3
۶۴M ./images

برچسب ها :

, , , , , ,