محاسبه حجم فولدر در SSH

برای محاسبه حجم پوشه یک پوشه با تمام محتوای آن از دستور du استفاده می کنیم.
برای مثال برای محاسبه حجم پوشه /root از دستور زیر استفاده می کنیم

root@talahost [/]# du -sh ./
۲۲۱M ./

برای نمایش حجم محتوای پوشه بصورت مرتب شده بر اساس حجم از پارامتر | sort -h پس از du -sh استفاده کنید.
برای نمونه :

root@talahost [/]# du -sh ./* | sort -h

۴٫۰K ./configuration.php
۴٫۰K ./index.php
۴٫۰K ./tmp
۲۰K ./logs
۲۴K ./cli
۵۶K ./includes
۱٫۱M ./language
۱٫۵M ./cache
۴٫۸M ./libraries
۷٫۷M ./templates
۸٫۴M ./modules
۱۶M ./plugins
۱۷M ./components
۱۹M ./administrator
۳۸M ./media
۴۷M ./t3
۶۴M ./images

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *